Òwe àan

Ɛgbɛ́ Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà sha òwe yèé wà lí èdè Ìdàáshà an ɔ́ shí o kɔ kpíkpɔ̀ si lí ìwé kàn. Línú ìwé yèénì ɔ́, à she àlàyé iwun yèé òwe àan ɔ́ wà wí ɔ́ si lí èdè farasé. Ìwé ɔ́ ti fùdá shí ó wà lɔ́ ni lílé ɛgbɛ́ Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà.

Òwe
Partager