Èkábɔ̀

Òkè ìdàáshà an

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Emplacement

 


 

Verset du jour

Yèé Abrámù lí ɔdún òbúdílɔ́gɔrú (99) ɔ́, Olúwa mú ara díye ú, shí ó wí fú u ní: «Wòḿ jí Ɔlɔ́run atólá iwun kpóó ni. Gbé lí ìtɛ́kpa fú um, shí ká sɛ̀ máa rí iwun shínshinrìn kàn wí lá ɛ.

Ìwé ìkpìlɛ̀ ayé 17.1
Partager