Èkábɔ̀

Òkè ìdàáshà an

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Emplacement

 


 

Verset du jour

Yèé iwun yèénì án shɛlɛ̀ wáa lɔ ɔ́, Olúwa dá àlá lójú Abrámù, shí ó wí fú u ní: «Abrámù! Ojo kó ma she ɛ́! Wòm wà mú ɔwɔ́ bò ɛ́ ni, shí mà n sɛ̀ shɔ̀yà lílákún kàn fɛ́ɛ.»

Ìwé ìkpìlɛ̀ ayé 15.1
Partager