Èkábɔ̀

Òkè ìdàáshà an

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Emplacement

 


 

Verset du jour

Bójí òshùmàrè yɔ́ɔ là lókè ná, mà n wà rí u, shí mà n wà jáyè ìmùlɛ̀ matán matán yèé ǹ she, shí ó wà lí ɛ̀ɛ́rin wòm gbo ín gbo kánná iwun láyɛ̀ yèé wà lí ìtálɛ̀ an ɔ́ kpóó ɛ̀.»

Ìwé ìkpìlɛ̀ ayé 9.16
Partager