Okù ìkpè

È she yɔ kɔ ìwé fu nikɔ̀ fí ni gbà líìtá okù yèyí. Kò shí túlàsì è she fú orúkɔ ín kánná okù yèé à ká yɔ gbà shí ká fu kɔ ìwé fí iín ɔ́ bójí e kò lí ìbèrè

Target Image