Okù ìkpè

È she yɔ kɔ̀ ìwé fu nikɔ̀ fí ni gbà líìtá okù yèyí. Kò shí túlàsì è she fú orúkɔ ín kánná okù yèé à ká yɔ gbà fu kɔ ìwé fí iín ɔ́ bójí e kò lí ìbèrè

Target Image