Iwun tútú

Ìlé ishɛ́ Wìíklífù Benɛ́ɛ̀n kánná Sílì Tógó Benɛ́ɛ̀n nìí ɛ́ɛ̀ she àtìlɛ́yìn fí ɛ̀gbɛ́ Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà ɛ̀. Ishɛ́ yèé àá ɛ́ she ɔ́ nìí: Iwun tútú, Èdè àbínibí kíkɔ́ kánná ká she shí ònìyàn an ká ma ìwé Mímá ɔ́.

 

Iwun Tútú :

Lɛ́kpasɛ̀ Ìyìn rere ɔ́ tútú si lí èdè Ìdàáshà ɔ́, àa ti tú ìwé méjelélógú Ìmùlɛ̀ Tuntun ɔ́ kpóó já lí ɔdún 2019.

Àa bá ti yɔ Ìwé Ìmùlɛ̀ Tuntun ɔ́ fùdá, àmá àrùn yèé àà kpè lí Kofídì 19 ɔ́ kò bí shí ònìyàn kpíkpɔ̀ kó kó ara wan jɔ fí iwun shíshe yèénì. Yèénì ɔ́, àgbà ìjɔ àan kó ara wan jɔ lílé ishɛ́ ɛgɛ́ ɔ́ lɔ́jɔ́ 17 oshù ìgbìn ɔ̀jɛ̀ 2022 shí à dɔ́kpɛ́ fí Ɔlɔ́run torí iwun rere yèénì  yèé  ó she fí aro ìdàáshà ɛ̀.

Lɛ́kpasɛ̀ ìwé Ìmùlɛ̀ Láyé láyé ɔ́, àá ti tú Ìwé ìkpìlɛ̀ ayé, Ìwé Rùútù, Ìwé Jonásì. Shí à ti yan àan kpóó fùdá. Àa ti tú Ìwé Neemíì, Ìwé  Ɛsidrásì kánná Ìwé ìrìn àjò, shí  à ká yan àan katún fùdá lí àrìkpín.

Ɔni yèé gbé lí ìdúkpɛ́ fí Olúwa léríwo ìwé ìmùlɛ̀ Tuntun ɔ́ yèé fùdá ɛ̀


 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.